Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Individuálního dietního plánu

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky")se vztahují na smlouvy o poskytnutí Individuálního dietního plánu uzavřenéprostřednictvím on-line obchodu Dieta OXY umístěného na webovém rozhraní https://dietaoxy.cz/ (dále jen „webové rozhraní") mezi
naší společností:

DietLabs sp. z o.o. sp.k., se sídlem Józefa Chełmońskiego 8/4, 60‑754 Poznań, Polská republika
IČ (KRS): 0000679107 (Rejestr Przedsiębiorców)
DIČ (EU VAT): PL7792414027
REGON: 30244723300000
adresa pro doručování: olzalogistic.com, s.r.o., Protifašistických bojovníků 1329/19, 737 01 Český Těšín
telefonní číslo: 555 50 86 78
kontaktní e-mail: kontakt@dietaoxy.cz

jako poskytovatelem a vámi jako odběratelem.

§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

  Smlouvou o poskytování Individuální dietního plánu (dále také jako „smlouva") se zavazujeme dodat vám Individuální dietní plán (dále také jako „IDP") na vybraný počet dní uvedený v objednávce a vy se zavazujete zaplatit nám cenu IDP (dále též jen „cenu"). Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a poskytnutí IDP naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy jsou v článku 6. Reklamace se v záležitostech neupravených čl. 7 těchto obchodních podmínek přiměřeně řídí naším Reklamačním řádem.

 2. Co je to Individuální dietní plán (IDP)?

  Individuálním dietním plánem (IDP) se rozumí personalizovaný, potřebám klienta uzpůsobený plán diety za účelem redukce tělesné hmotnosti. IDP je sestaven na určitý časový úsek ve formě předplatného (viz níže v čl. 5). Výsledky diety spočívající v dodržování námi vytvořeného IDP nejsou zaručeny pro každého a liší se dle individuálních dispozic. Dodržování IDP nenahrazuje konzultaci u lékaře nebo jiného specialisty, před započetím diety doporučujeme konzultaci s lékařem. Mějte prosím na paměti, že IDP vychází pouze z informací, poskytnutých prostřednictvím testu (viz níže v čl. 5), nezohledňuje tedy například alergie, kterými trpíte. Věnujte prosím pozornost přiloženým informacím.

 3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a IDP odebíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 4. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

  V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
  • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
  • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník");
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

  Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašehobydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vámpak poskytována tato vyšší míra ochrany.

 5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

  Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

§ 2
TECHNICKÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Technické podmínky využívání webového rozhraní mají význam pro správnost jejího fungování, vzhledu v internetovém prohlížeči používaného Uživatelem, a také pro bezpečnost zaslaných dat.
 2. Pro správné používání webového rozhraní je vyžadováno:
  1. připojení k internetové síti,
  2. internetový prohlížeč:
   1. Chrome, Firefox nebo Opera v jedné ze tří posledních verzí,
   2. Safari nebo Edge v jedné z posledních dvou verzí,
   3. Internet Explorer verze 11,
  3. používání souborů cookies v prohlížeči,
  4. zapnuta služba Java Script,
  5. aktivní a správně nastavené konto elektronické pošty,
 3. Webové rozhraní může fungovat také v internetových prohlížečích, které zde nejsou uvedené, ale prodejce je nepodporuje a nemůže zaručit, že webové rozhraní bude fungovat dle předpokladů a bez chyb.

§ 3
SMLOUVA O INDIVIDUÁLNÍM DIETNÍM PLÁNU

 1. Jak uzavíráme smlouvu?

  Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste si zřídili uživatelský účet a odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace IDP na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 2. Jak podat objednávku?

  Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

  Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

  Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „POTVRZUJI A OBJEDNÁVÁM". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

  Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

 4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

  O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany.

  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je vám IDP poskytnut.

 5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

  Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

§ 4
CENA

 1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

  Pokud cena uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

  V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám IDP za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 2. Lze kombinovat slevy z ceny IDP a zboží?

  Případné slevy z ceny IDP a zboží (viz Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží) nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

§ 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

  Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

  • bezhotovostně před poskytnutím IDP prostřednictvím služeb PayU a PayPal;
  • bezhotovostně před poskytnutím IDP převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

  Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 2. Kdy nastane splatnost ceny?

  Při bezhotovostní platbě před poskytnutím IDP je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

§ 6
POSKYTNUTÍ IDP

 1. Kdy a jak poskytujeme IDP?

  Způsoby poskytnutí IDP jsou uvedené na webovém rozhraní.

  IDP vám bude poskytován prostřednictvím uživatelského účtu (viz článek 9). Uživatelský účet si vytvoříte v průběhu objednávky.

  Přístup do účtu, prostřednictvím kterého vám IDP poskytneme, vám zpravidla umožníme ihned po dokončení objednávky. Pro poskytnutí IDP je následně třeba vyplnit test, který slouží k individualizaci IDP.

  Po vyplnění testu umožňující individualizaci IDP vám IDP poskytujeme zpravidla do 48 hodin. Test umožňující individualizaci IDP vám bude zpřístupněn po připsání platby na náš bankovní účet.

  Pokud uvedete datum, od kterého chcete IDP poskytnout, bude vám IDP poskytnut k tomuto datu. Aby vám IDP byl poskytnout k tomuto datu, musíte minimálně 48 hodin předem vyplnit test umožňující individualizaci IDP.

  Součástí poskytování IDP je i zaslání SMS a e-mailů, které informují o správném užívání IDP.

  Poskytnutím IDP podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám IDP zpřístupněn prostřednictvím vašeho účtu.

 2. Jak dlouho trvá moje předplatné a na jakou dobu je generován IDP?

  Délka předplatného IDP je uvedena v objednávce. Základní délka předplatného IDP je 28 dní.

  Předplatné je možné prodloužit na webovém rozhraním, přičemž musíte znovu vyplnit test. Bez vyplnění nového testu není možné předplatné prodloužit. Webové rozhraní může určit, že při objednání předplatného IDP delšího, než je základní délka, může být vyžadováno vyplnění nového testu i v průběhu tohoto předplatného. Neučiníte-li tak ve lhůtě určené na webovém rozhraní, platí, že jste odstoupili od smlouvy v rozsahu, v jakém vám kvůli nevyplnění nového testu nemůže být IDP poskytnut.

  Předplatné IDP nelze bez našeho souhlasu přerušit. V případě, že si prodloužíte předplatné IDP, pak vám bude IDP automaticky poskytnuto jako navazující na vaše stávající předplatné. V případě, že byste nechtěli, aby na sebe předplatné IDP navazovaly, musíte objednat další IDP až po uplynutí stávajícího předplatného IDP.

 3. Jak dlouho archivujeme vaše IDP?

  Váš IDP je v rámci vašeho uživatelského účtu archivován po dobu 6 měsíců od zpřístupnění IDP.

 4. Je IDP chráněn autorským právem? Mohu jej poskytnout dalším osobám?

  IDP je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. Je určen výlučně pro vás. Pouze vy jej smíte užít. Nesmíte jej jakkoliv poskytnout třetím osobám, s výjimkou případů, kdy jste k tomu oprávněni ze zákona, např. v případě porady s lékařem. Zpřístupňování IDP třetím osobám může být kvalifikováno jako porušení autorského práva a mohou z něj vyplývat postihy, plynoucí z výše uvedeného zákona a dalších právních předpisů.

§ 7
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Je možné od smlouvy odstoupit?

  Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím IDP před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  Vezměte prosím na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 2. Co když jsme se dohodli, že vám poskytneme IDP až později?

  Pokud jsme se dohodli, že vám poskytneme IDP až poději, a tento okamžik ještě nenastal, nebo pokud se z jiného důvodu nepoužije předchozí článek, máte jakožto spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí IDP. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

 3. Jaké má odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 důsledky?

  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  Byl-li vám společně s IDP poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Pokud je dárek hmotnou věcí (např. naším zbožím, nabízeným na webovém rozhraní), zašlete nám ho zpět.

 4. Kdy dostanete zpět své peníze?

  Veškeré přijaté peněžní prostředky za IDP, resp. za úsek předplatného, od nějž odstupujete, vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

  Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

 5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

  Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti;
  • IDP z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

   V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

§ 8
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Čím se řídí vaše práva z vadného plnění?

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2615 až 2619 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Za jaké vady IDP odpovídáme?

  Jako poskytovatel IDP odpovídáme za to, že IDP při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnut ve shodě se smlouvou. IDP při poskytnutí nemá vady a je poskytnut ve shodě se smlouvou, když:

  • odpovídá svému popisu na webovém rozhraní;
  • je poskytnut v dohodnutém termínu a na uvedenou dobu;
  • je poskytnut s náležitou odborností a péčí;
  • je v souladu s požadavky právních předpisů.

  Upozorňujeme, že Vám nemůžeme garantovat dosáhnutí výsledků, které by měly nastat dodržováním IDP, a to ani tehdy, pokud doporučení uvedená v těchto plánech dodržujete. Efekt plánů závisí na celé řadě okolností, které nejsme schopni ovlivnit.

 3. Do kdy můžu IDP reklamovat?

  IDP reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se dozvěděli o jeho vadách. Vadu IDP lze v každém případě reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne ukončení příslušného úseku předplatného.

 4. Jaká mám v případě IDP práva z vadného plnění?

  V případě, že Vám byl IDP poskytnut vadně, máte zejména právo na:

  1. bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí či opravu IDP);
  2. přiměřenou slevu z kupní ceny;
  3. odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy)

  Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

 5. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím IDP věděli;
  • jste vadu sami způsobili; zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací.
 6. Jak postupovat při reklamaci?

  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

  Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

§ 9
DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 1. Informace týkající se ochrany osobních údajů Uživatele vyžadující povinnost informovat, a které jsou součástí bodu 13 GDPR, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů a Cookies jež tvoří integrální část těchto Obchodních podmínek.

§ 10
REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

 1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

  Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 2. K čemu uživatelský účet slouží?

  Bez uživatelského účtu vám IDP nemůžeme poskytnout. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především spravovat uživatelský účet, vyplňovat test umožňující individualizaci IDP, prohlížet IDP a užívat další poskytnuté služby.

  Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

 3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

  Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Můžeme jej zrušit i po dobu více než jeden rok trvající neaktivity; neaktivitou se rozumí fakt, že jste si prostřednictvím uživatelského účtu neobjednali žádné zboží ani služby.

§ 11
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

  Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

  Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. dubna 2019r.


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky")se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Dieta OXYumístěného na webovém rozhraní https://dietaoxy.cz/ (dále jen „webové rozhraní") mezi

naší společností:
DietLabs sp. z o.o. sp.k., se sídlem Józefa Chełmońskiego 8/4, 60‑754 Poznań, Polská republika
IČ (KRS): 0000679107 (Rejestr Przedsiębiorców)
DIČ (EU VAT): PL7792414027
REGON: 30244723300000
adresa pro doručování: olzalogistic.com, s.r.o., Protifašistických bojovníků 1329/19, 737 01 Český Těšín
telefonní číslo: 555 50 86 78
kontaktní e-mail: kontakt@dietaoxy.cz

jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.

§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

  Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

 2. Jaké zboží je na e-shopu prodáváno?

  Zbožím prodávaným na webovém rozhraní jsou především potraviny určené pro zvláštní výživu (doplňky stravy) a další obdobné zboží uvedené na webovém rozhraní. Žádný z produktů umístěných na webovém rozhraní není lékem ani léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je potravinou určenou pro zvláštní výživu, je určeno jako doplněk pestré a vyvážené stravy.

 3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 4. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

  V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
  • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
  • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

  a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník");
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

  Poskytování Individuálního dietního plánu se neřídí těmito obchodními podmínkami, ale Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování Individuálního dietního plánu.

  Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašehobydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vámpak poskytována tato vyšší míra ochrany.

 5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

  Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

§ 2
TECHNICKÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Technické podmínky využívání webového rozhraní mají význam pro správnost jejího fungování, vzhledu v internetovém prohlížeči používaného Uživatelem, a také pro bezpečnost zaslaných dat.
 2. Pro správné používání webového rozhraní je vyžadováno:
  1. připojení k internetové síti,
  2. internetový prohlížeč:
   1. Chrome, Firefox nebo Opera v jedné ze tří posledních verzí,
   2. Safari nebo Edge v jedné z posledních dvou verzí,
   3. Internet Explorer verze 11,
  3. používání souborů cookies v prohlížeči,
  4. zapnuta služba Java Script,
  5. aktivní a správně nastavené konto elektronické pošty,
 3. Webové rozhraní může fungovat také v internetových prohlížečích, které zde nejsou uvedené, ale prodejce je nepodporuje a nemůže zaručit, že webové rozhraní bude fungovat dle předpokladů a bez chyb.

§ 3
KUPNÍ SMLOUVA

 1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

  Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 2. Jak podat objednávku?

  Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

  Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

  Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „POTVRZUJI A OBJEDNÁVÁM". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

  Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

  O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany.

  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

 5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

  Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

§ 4
CENA

 1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

  Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

  V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží a Individuálního dietního plánu?

  Případné slevy z ceny zboží, popřípadě zboží a Individuálního dietního plánu (viz Všeobecné obchodní podmínky pro Individuální dietní plán) nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

§ 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

  Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

  • bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím službeb PayU, Paypal;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

  Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

  Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. V případě platby v hotovosti (pokud ji webové rozhraní umožní) je cena splatná při převzetí zboží.

 3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

  Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 4. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

  Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

§ 6
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Jak posíláme zboží?

  Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

  V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 2. Kdy vám zboží dodáme?

  Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

  Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

  Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

  Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 3. Jak postupovat při převzetí zboží?

  Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

  Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

  Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

  V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

  V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

§ 7
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

  Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

 2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

 3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

  Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

  K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

  Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

 4. Kdy dostanete zpět své peníze?

  Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

  Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

  Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

  Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

  Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

 6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

  V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

  Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
  • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

§ 8
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

§ 9
DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

  K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

 2. Jak vyřizujeme stížnosti?

  Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci, případně na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

 3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

  Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Jak získám informace o případných alergenech a další informace o zboží?

  Poskytování informací o zboží se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům („nařízení").

  Základní informace o skladování a spotřebě jsou k dispozici na webovém rozhraní. Plné znění informací o produktech podle nařízení vám bude na požádání předloženo v provozovně či při dovozu zboží. Informace vám poskytneme i na základě vaší telefonické žádosti.

§ 10
REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

 1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

  Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 2. K čemu uživatelský účet slouží?

  Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

 3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

  Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Můžeme jej zrušit i po dobu více než jeden rok trvající neaktivity; neaktivitou se rozumí fakt, že jste si prostřednictvím uživatelského účtu neobjednali žádné zboží ani služby.

§ 11
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

  Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

  Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. dubna 2019r.


Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád") upravujezpůsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvímon-line obchodu Dieta OXY od naší společnosti:

DietLabs sp. z o.o. sp.k., se sídlem Józefa Chełmońskiego 8/4, 60‑754 Poznań, Polská republika
IČ (KRS): 0000679107 (Rejestr Przedsiębiorców)
DIČ (EU VAT): PL7792414027
REGON: 30244723300000
adresa pro doručování: olzalogistic.com, s.r.o., Protifašistických bojovníků 1329/19, 737 01 Český Těšín
telefonní číslo: 555 50 86 78
kontaktní e-mail: kontakt@dietaoxy.cz


1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

 1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
  • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
  • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
  • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
  • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

  Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


2. Jaká je záruční doba?

 1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
 2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.
 3. V případě, že vám bude zboží vyměněno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat.


3. Jaká práva z vadného plnění máte?

 1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.
 2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
  1. Doplnění toho, co chybí

   Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

  2. Sleva z kupní ceny

   Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

  3. Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

   Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

   Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

   Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

  4. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

   Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

   • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
   • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
   • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)je,že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
  1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. jste použili věc ještě před objevením vady;
  3. jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.


4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

 1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili; nebo
  • uplynula záruční doba.
 2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
  • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).


5. Jak postupovat při reklamaci?

 1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 2. Reklamace přijímáme v našem sídle. Nemáme zřízenou žádnou provozovnu, v níž by bylo možné zboží s ohledem na jeho vlastnosti reklamovat, ani pro účely reklamací nevyužíváme služeb třetích osob.
 3. Doporučený postup při reklamaci:
  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
  • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
 5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
 6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
 7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


  6. Vztahuje se tento reklamační řád na Individuální dietní plán?

  Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na Individuální dietní plán. Práva z vadného plnění ohledně IDP jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování Individuálního dietního plánu.


  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 4. dubna 2019.